Zrod zboru

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní r. 1867 začína Uhorsko budovať vlastný priemysel. V roku 1871 vzniká vo Viedni „Výsadná cisárska a kráľovská železiarska a banská spoločnosť Union“, ktorá v tom istom roku zakladá vo Zvolene na sútoku Hrona a Slatiny továreň na železo. Ako dôvod pre výber umiestnenia továrne sa uvádza blízkosť železničnej stanice, dostatok vodnej energie, blízkosť zásob dreva a uhoľných zásob v Badíne. Zvolen bol dôležitým železničným a cestným uzlom horného Uhorska.

Spočiatku sa v továrni Union vyrábali predvalky, bloky a hlbokoťažný plech, neskôr oceľové nosníky rôznych profilov a tvarovaná oceľ. Po roku 1900 sa tam vyrábal výlučne plech rôznych špeciálnych druhov, ktoré sa inde v Rakúsko-uhorskej monarchii nevyrábali. Zakladateľmi továrne, ale aj prvými kvalifikovanými pracovníkmi boli zväčša Nemci. Okrem Nemcov v továrni pracovali ako odborníci alebo úradníci aj Maďari, Česi a Taliani. Väčšinu robotníkov tvorili Slováci. Osadenstvo továrne bolo zmiešané, no napriek tomu sa toto obdobie vyznačovalo značnou solidaritou. Medzi zahraničnými odborníkmi boli aj mnohí zdatní hudobníci, čo dalo podnet k aktivizovaniu kultúrneho a spoločenského života v továrni. Zakladali sa krúžky hudobné, spevácke, čitateľské, divadelné, cyklistické, podporné, tomburášske, recitačné a mnohé iné. Vedenie továrne podporovalo tieto aktivity rôznymi pracovnými výhodami pre aktívnych hudobníkov a začalo si postupne vychovávať vlastných hudobníkov u známeho pedagóga G. Šimkoviča. Továreň Union mala hneď od spustenia výroby roku 1872 svoju vlastnú dychovú hudbu. Prvý spolok, ktorý si robotníci založili, bol hudobný spolok a prvým kapelníkom bol Čech Florián Vojtech. Vznik hudobného spolku sa datuje do roku 1883. Pretože stanovy sa nezachovali, nevieme, či to bol spolok uznaný štátom, alebo len spolok v rámci vnútropodnikovej platnosti. Počas existencie továrne bol kapelník súčasne aj zbormajstrom a viedol všetky hudobné a spevácke telesá. V roku 1906 dalo riaditeľstvo továrne upraviť celé prvé poschodie nad továrenskou kantínou na divadelnú sálu s javiskom. Tak sa mohol naplno rozvíjať hudobný a spevácky spolok, ktorý usmerňoval všetok kultúrny život vo Zvolene a okolí. Repertoár spevokolu mal na začiatku charakter liedertáflových programov. Obsahoval kuplety, piesne ľudové, zábavné, družné, oslavné, hymnické, piesne o láske i piesne pijanské. Hoci zápisnice sa do konca trvania továrne písali po maďarsky, od roku 1922 sa začala používať pečiatka so slovenským textom: Čítací, spevácky a hudobný spolok zvolenskej železiarne „Union“. Hospodárska kríza v rokoch 1921 – 1923 postihla aj zvolenské železiarne. Továreň bola demontovaná a prevezená do Čiech, predovšetkým v záujme českého kapitálu. Zánikom továrne Union sa spolok nerozpadá.

Železiareň Union vo Zvolene (zanikla v rokoch 1921 - 1923)

Železiareň Union vo Zvolene (zanikla v rokoch 1921 - 1923)

Vypracovali sa nové stanovy, ktoré boli 4. mája 1923 schválené a na ich základe bol založený „Robotnícky čitateľský, spevácky a hudobný spolok pre mesto Zvolen a okolie“. Roku 1931 Krajský úrad v Bratislave schválil nové stanovy pod číslom 169521/6/1931 zo dňa 7. apríla 1931. Hoci s ťažkosťami, Robotnícky spevokol prekonal aj druhú svetovú vojnu. Posilnený členmi z rozpadnutých zborov, akými boli Spevácke združenie pohronské a spevokol Úsvit, vzrástol kvantitatívne i kvalitatívne. Roku 1973 sa k Robotníckemu speváckemu zboru pripojil Ženský spevokol, ktorý bol založený roku 1951. Vytvorením spojeného zmiešaného Robotníckeho speváckeho zboru (RSZ) sa začalo nové obdobie úspešnej činnosti zboru. Pri príležitosti 80. výročia jeho založenia roku 1963 udelil prezident republiky kolektívu RSZ, ako prvému zboru vo vtedajšej ČSSR, Rad práce. Roku 1978 mu bol priznaný čestný názov Robotnícky spevácky zbor MIER. Až do roku 1998 vystupoval zbor pod názvom Robotnícky spevácky zbor Mier, nositeľ Radu práce. Keďže ani členským zložením ani repertoárom už dávno nebol len zborom robotníckym a zriaďovateľom bol MsÚ vo Zvolene, na členskej schôdzi sa prijal názov „ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR“, ktorý dnes oslovuje širšiu členskú aj poslucháčsku verejnosť.

 

Oslavy 120. výročia zboru

 

 

Trojkráľový koncert v Chráme sv. Alžbety vo Zvolene

 

 

Chorvátsko, Krk, 2005

 

 

Chorvátsko, Krk, 2005

 

 

Sústredenie na Bielych vodách

 

 

Poľsko, Gubin

 

 

Maďarsko, Ostrihom, 2001

 

 

Medzinárodná súťaž speváckych zborov Olomouc 1996, bronz

 

 

Ukrajina, Rovne