Zrod zboru

Na začiatku dlhej púte Zvolenského speváckeho zboru bola zvolenská továreň na plech UNION. Bola založená v roku 1871 ako Výsadná cisárska a kráľovská železiarska a banská spoločnosť.  Spoločnosť bola v minulosti prosperujúcou fabrikou aj s rozvinutým robotníckym hnutím. Pri továrni UNION vznikali viaceré robotnícke spolky a krúžky, z ktorých niektoré boli aj hudobne zamerané. Jedným z nich bol aj spolok s názvom Robotnícky hudobný, spevácky a čítací spolok, ktorého vznik sa datuje od roku 1883. Názov vystihuje hlavné činnosti, ktorým sa spolok venoval. Do tohto dlhého názvu sa neskôr vložilo ešte slovo podporný, pretože časom sa jednou z náplní a činností spolku stalo aj poskytovanie podpory jeho členom pri nejakých krízových situáciách (choroba, strata zamestnania, preradenie na horšiu prácu...), ale aj radostných udalostiach (svadba, narodenie dieťaťa, životné jubileá a pod.).

 

Železiareň Union vo Zvolene (zanikla v rokoch 1921 - 1923)

Železiareň Union vo Zvolene (zanikla v rokoch 1921 - 1923)

 

Teda od roku 1883 sa datuje vznik Robotníckeho podporného, hudobného, speváckeho, a čítacieho spolku UNION vo Zvolene, z ktorého sa časom odlúčila časť hudobná. Sláčiková tanečná kapela dosahovala veľmi dobrej umeleckej úrovne a obľúbenou bola aj dychová kapela vystupujúca nielen pri ľudových veseliciach, ale aj pri oficiálnych fabrických príležitostiach. Tieto hudobné telesá účinkovali samostatne.

V ťažkých časoch I. svetovej vojny toto teleso fungovalo ďalej. V nových podmienkach Československa bola fabrika UNION v roku 1922 zrušená a činnosť robotníckeho spolku bola mimoriadne ohrozená. Zachránili ho a premenovali na  „Robotnícky spevokol Úsvit“. Po II. svetovej vojne prechádzal spevokol zmenami a rozdelil sa na rôzne zložky, ktoré mali pod patronátom  veľké podniky vo Zvolene. Prežil pod rozličnými názvami obidve svetové vojny, SNP a všetky ťažké obdobia Rakúsko-Uhorska i Československej republiky. V 60. rokoch minulého storočia vznikol spevácky zbor s názvom Robotnícky spevácky zbor,  ktorý koncertoval i v zahraničí a reprezentoval na vysokej profesionálnej úrovni.

O tom svedčí aj to, že už v tej dobe zbor pozývali na medzinárodné festivaly zborového spevu do Prahy a do zahraničia. Je nositeľom viacerých významných ocenení. Okrem iných sa stal aj laureátom vysokého štátneho vyznamenania Radu práce, ktoré mu v roku 1963 udelil prezident republiky. V časoch socializmu to bolo jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní. V roku 1973 dostal Robotnícky spevácky zbor, ako prvý spevokol vo vtedajšej Československej republike Československú cenu mieru, ktorú mu udelil Československý mierový výbor a bol mu zároveň priznaný čestný názov „ Robotnícky spevácky zbor Mier“.

V roku 2008 k 125. výročiu dostal zbor čestný titul Cena mesta Zvolen a veľa iných ocenení a medailí. Počas tohto dlhého obdobia sa vystriedalo 25 dirigentov a stovky spevákov.

Z pôvodného Robotníckeho spolku, konkrétne z jeho speváckej zložky sa počas dlhého obdobia transformoval dnešný Zvolenský spevácky zbor (od roku 1998).

Po dlhé obdobie bol Zvolenský spevácky zbor súčasťou mestských štruktúr, ktoré ho zastrešovali,  financovali a patril pod Kultúrne a spoločenské stredisko mesta Zvolen (KaSS). Spoločenské zmeny nežnej revolúcie od roku 1989 priniesli do spoločnosti nielen kultúrne, ale aj ekonomické zmeny. Bolo menej peňazí na mestom podporované činnosti a hľadali sa cesty ako šetriť výdavky. Kultúra bola jednou z prvých oblastí, kde sa začalo šetriť financiami hlavne  na kultúrne  aktivity mesta.

Magistrát mesta Zvolen hľadal cesty zachovania zboru, ale jeho financovanie bolo postupom času stále problematickejšie. Preto zbor využil platnú legislatívu a možnosť osamostatnenia sa a dňa 24. augusta 2005 bol  vyňatý z mestských štruktúr a bola z neho vytvorená samostatná právnická osoba, zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako občianske združenie. V tejto súvislosti boli vypracované a zaregistrované  Stanovy občianskeho združenia, pridelené IČO a zriadený samostatný účet.

Zvolenský spevácky zbor (december 2019)

 

Zvolenský spevácky zbor (november 2018)

 

 

 

 

Zvolenský spevácky zbor (november 2014)

 

 

Zvolenský spevácky zbor (jún 2013)

 

V roku 2018 oslávil Zvolenský spevácky zbor 135. výročie vzniku